10 ประโยคภาษาอังกฤษที่คุณนำไปใช้ได้ หากคนรับสายไม่อยู่

10 ประโยคภาษาอังกฤษที่คุณนำไปใช้ได้ หากคนรับสายไม่อยู่ 


1) I’m sorry. Mr. John is in the meeting.
ขอโทษ คุณจอห์นกำลังประชุมอยู่

2) I’m sorry. There’s no reply from Mr. John.
ขอโทษ ไม่มีเสียงตอบรับจากคุณจอห์น

3) Thank you for waiting. I’m afraid Mr. John is not in at the moment.
ขอบคุณที่รอสาย แต่ตอนนี้ฉันเกรงว่าคุณจอห์นไม่อยู่

4) He/She is not available at the moment.
ตอนนี้เขา/เธอไม่อยู่

5) His/Her line is busy right now.
ตอนนี้สายของเขา/เธอไม่ว่าง

6) He/She is on another line right now.
ตอนนี้เขา/เธอกำลังติดอีกสายหนึ่งอยู่

7) He/She is on the phone at the moment.
ตอนนี้เขา/เธอกำลังใช้สายอยู่

8) Could you call back later in the day?
กรุณาโทรกลับมาใหม่

9) Can he/she call you back when he/she gets in?
จะให้เขา/เธอโทรกลับไป เมื่อเขา/เธอกลับมาไหม?

10) Would you like to leave a message for him/her?
คุณอยากจะฝากข้อความถึงเขา/เธอหรือไม่?

นำประโยคด้านบนไปใช้บ่อยๆ แล้วจะจำขึ้นใจไปได้เองครับ

Kru Fiat


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,340